Praktijk voor psychiatrie & psychotherapie Helmond

 

  verbonden met u...


Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut Praktijk voor Psychiatrie & Psychotherapie Helmond1.Algemeen

De praktijk is gevestigd in Helmond, Wesselmanlaan 53, 5707HB. KvK nummer 53772458 Eindhoven. Het e-mailadres is persoonlijke.therapie@mail.com.

De website vindt u onder www.persoonlijketherapie.org.

Op de website vindt u alle informatie die u zoekt over praktische vragen, met name of uw behandeling door uw verzekering wordt vergoed, en zo niet, hoe het dan geregeld is.

 

2.Soort zorg die verleend wordt

De zorg die wordt verleend valt onder de zog. specialistische GGZ.

 

3.Aandachtsgebieden

Angststoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, psychose, autisme, ADHD, problematiek bij hoogbegaafdheid.

Psychiatrische diagnostiek en rapportage. Cliëntgerichte psychotherapie, biologische psychiatrie en farmacotherapie.

 

4.Samenstelling van de praktijk

Jozef Gerards werkt meer dan dertig jaar als psychiater en psychotherapeut in de geestelijke gezondheidszorg, waarvan twintig jaar op een afdeling voor ziekenhuispsychiatrie. Daarnaast een vrijgevestigde praktijk vanaf 1985.

Gerlies van der Jeugd is office manager en daarnaast kunsthistoricus en pianist. Fluitist bij kwintet Cartouche.

 

5.Professioneel netwerk

Het professionele netwerk bestaat uit contacten met huisartsen, collega-psychiaters en collega psycho-therapeuten, GGZ-instellingen en algemene ziekenhuizen (zoals het MMC Veldhoven).

Het Centrum is open van maandag tot en met donderdag van 9.00u tot 18.00u. Op indicatie zijn er behandelmogelijkheden buiten kantooruren. 

 

6.Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Er zijn geen contracten met verzekeraars wegens budgetteringsproblemen en andere beperkingen.

Na een behandeling, of bij langdurende behandelingen een keer per jaar, krijgt u van ons een factuur die u indient bij uw zorgverzekeraar. De vergoede kosten maakt u over naar onze bank.

 

7.Behandeltarieven

 • U heeft een natura-polis.
  Uw psychiater stuurt de rekening naar u. U kunt de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Het vergoedingspercentage is afhankelijk van de door u gekozen verzekeraar 75-80% van het WMG-tarief of van het gemiddeld gecontracteerde tarief en met een budgetpolis nog minder.
 • U heeft een restitutiepolis.
  Uw psychiater stuurt de rekening naar u. U kunt de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar die 100% vergoedt. 
Inhoudingen

Het verplichte jaarlijkse eigen risico in de basisverzekering (in 2017 €385) en een evt. vrijwillig extra eigen risico worden door de zorgverzekeraar ingehouden op uw vergoeding.

Particuliere tarieven

Zonder een verwijzing van de huisarts gelden de volgende tarieven:

 • Intakegesprek (60 minuten)  €130.
 • Vervolggesprek (45 minuten)  €110.

No-show

Het kan gebeuren dat u een afspraak moet afzeggen. Het is belangrijk dit zo tijdig mogelijk te doen (via het algemene tel nr 0492-770207), zodat er nog andere afspraken gepland kunnen worden op dat tijdstip. Bij afspraken die korter dan 24 uur van tevoren afgezegd zijn of bij niet verschijnen, behouden we ons het recht voor om 50 euro in rekening te brengen.

https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven-en-prestaties/TB_REG_17600_01__Gespecialiseerde_ggz_2017

 

8.Kwaliteitswaarborg

Er wordt voldaan aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

 1. Geaccrediteerde bij- en nascholing, in voldoende mate (puntencriterium NVvP)
 2. Deelname aan de Kwaliteitsvisitatie NVvP (laatste oktober 2015, met goed gevolg)
 3. Volgen van wetenschappelijke literatuur en ontwikkelingen op gebied van psychiatrie, psychologie, filosofie en maatschappij.

 

9.Klachten- en geschillenregeling

We doen ons best om de diagnose goed te stellen en de behandeling zo snel en effectief te laten zijn als bij uw probleem mogelijk is. Als u dan toch ergens ontevreden over bent is de kans dan ook groot dat er sprake is van een misverstand. Het is daarom het beste (en het prettigst) om uw ontevredenheid uit te spreken (dat werkt vrijwel altijd positief) in plaats van direct een klacht in te dienen. Mocht u desondanks een klacht hebben, waarin we in onderling overleg niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Hiervoor dient u schriftelijk uw klacht in bij de praktijk t.a.v. de klachtenfunctionaris. Deze is een externe, onafhankelijke psychotherapeut die als bemiddelaar kan optreden.

Bij onvoldoende resultaat naar aanleiding van deze bemiddeling, kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtencommissie van beroepsverenigingen (NVvP) en de regionale vertegenwoordigers. Voor advies en informatie hierover kunt u terecht bij Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) www.zorgbelang-brabant.nl, telefoon: 0900-2437070 (€ 0,10 per minuut), e-mail: ikg@zorgbelang-brabant.nl


10.Regeling bij vakantie en calamiteiten

Tijdens vakanties is er een waarnemingsregeling, waarvan u tijdig op de hoogte gebracht wordt.

De overdracht is geregeld en vastgelegd in geval het Centrum plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten.

 

11.Wachttijd voor intake en behandeling

Wij hanteren geen wachtlijst omdat een eerste gesprek reeds binnen tien dagen gerealiseerd kan worden.

 

12.Aanmelding en intake

Voor aanmelding bij ons de praktijk heeft u een verwijzing voor specialistische ggz van de huisarts nodig. Zonder deze verwijzing komt u niet voor vergoeding in aanmerking. De intake bestaat uit een of twee gesprekken van 45- 60 minuten.

 

13.Diagnostiek

Diagnostiek vindt plaats op basis van uw klachten en levensverhaal. Via e-health kan aanvullende diagnostiek gedaan worden. Dit gebeurt middels TelePsy, een diagnostische module ontwikkeld in samenspraak met de Universiteit Maastricht.

 

14.Behandeling

In samenspraak met u wordt een behandelplan opgesteld waarin de klachten, diagnose en behandelaanpak vermeld staat. Dit behandelplan zal regelmatig geëvalueerd worden. Vanaf 2017 zijn we verplicht vragenlijsten ten aanzien van de voortgang van de behandeling, de zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM) gegevens, aan te leveren bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG).


15.Afsluiting/nazorg

De resultaten van de behandeling worden besproken en zo nodig eventuele vervolgstappen worden vastgesteld. Uw huisarts wordt hiervan in kennis gesteld door middel van een afsluitende brief, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Er wordt veilig gecommuniceerd via ZorgMail. 

Bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd een tevredenheidsonderzoek in te vullen en een beoordeling te geven op Zorgkaart Nederland.

 

16.Omgang met patiëntgegevens

Er bestaat een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psychiater over u heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.

 

17.Tenslotte

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.

 

J.P.M. Gerards, psychiater/psychotherapeut