top of page

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de psychiater en de patiënt waarbij de patiënt zelf de rekening van de psychiater ontvangt.

Artikel 2

De rekening van de psychiater is gebaseerd op de daartoe door de overheid vastgestelde maximum tarieven voor zover de verrichtingen vallen onder de Zorgverzekeringswet.

Artikel 3

Indien de rekening betrekking heeft op niet tijdig door de patiënt afgezegde afspraken dan stelt de psychiater zelf een vergoeding vast op grond van de gereserveerde tijd.

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Hierbij tellen weekend- en feestdagen niet mee.

Artikel 4

De rekening van de psychiater dient binnen 30 dagen na de datum van de declaratie te zijn betaald, ongeacht of de patiënt op dat tijdstip reeds een eventuele (gedeeltelijke) vergoeding van de verzekeraar heeft ontvangen.

Artikel 5

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de declaratiedatum zal de psychiater de patiënt een betalingsherinnering sturen.

De patiënt krijgt dan nog twee weken de tijd om het bedrag van de rekening te voldoen. Op de betalingsherinnering staat het bedrag vermeld van de buitengerechtelijke incassokosten die verschuldigd zullen zijn als niet binnen deze termijn alsnog wordt betaald.

Artikel 6

Bij niet-betaling binnen twee weken na de betalingsherinnering zijn de aangekondigde incassokosten verschuldigd en is de psychiater zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

De maximale buitengerechtelijke incassokosten bedragen exclusief rente en BTW 15% van het rekeningbedrag voor rekeningen tot €2.500 met een minimum van €40. Voor rekeningen van €2.500 - €5.000 bedragen de incassokosten voor de eerste €2.500 15% en voor het deel van de rekening boven €2.500 10%. Voor rekeningen van €5.000 - €10.000 bedragen de incassokosten voor de eerste €2.500 15%, voor het deel van de rekening €2.500 - €.5.000 10% en voor het resterende deel 5%.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de psychiater gerechtigd - tenzij dit medisch niet verantwoord is - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

bottom of page